SBORNÍK

Maiz je svépomocnou organizací migrantek a certifikovanou institucí pro další vzdělávání v rakouském městě Linzi. Od svého vzniku v r. 1994 byly vzdělávací programy pro dospělé a politické vzdělání migrantek propojeny s aktivitami Oddělení vzdělání a kulturní práce. Svépomocná organizace Maiz založila svou pedagogickou praxi na zásadním postoji s prvky antirasismu a feminismu: - což znamená, že svým způsobm přispívá k emancipaci a změně reality ve smyslu omezování strukturálně podmíněné diskriminace. 
Maiz nabízí kurzy němčiny, počítačů, profesní orientace, přípravný kurz pro ukončení střední moderní školy pro mladé migranty a projektově zaměřené řady workshopů, jaké má například PreQual.
Práce maizu je vájimečná tím, že jakožto svépomocná organizace, vytvořená migrantkami se snaží intervenovat na všech úrovních společenské debaty.
Vedle poradenství a vzdělávací práce dělají v maizu také práci politicko-kulturní, práci tvůrčí a uměleckou, skrze níž si migrantky vyměňují své poznatky o různých situacích, vlastních i objektivních hranicích, určujících jejich kapacitu pro akceschopnost. Je to kolektivní pokus vyvinout autonomní strategii jak se chovat v rámcích i vymezit se vůči majoritě populace v Rakousku.
Migrantky, které se na maiz obracejí, pracují často jako uklízečky z různých firem a společností, soukromých domácností, jako souskromé zdravotní pečovatleky a asistentky ve zdravotním sektoru, nebo jako s exuální pracovnice. Jejich osobní situace není determinována pouze zákonem. Jsou tam další důležité faktory, jako ty ekonomické, a společensky diskurzivní, které přímo ovlivňují jejich životní standart.
Na základě zcela konkrétních potřeby zahájil maiz v r. 2004 první pilotní projekt, jehož základním cílem bylo vyvinout mezinárodní model prekvalifikačního programu pro migrantky, který by jim umožnil lepší přístup do málo dostupných oborů na pracovním trhu. Jako nejvhodnější a relevantní potřebám migrantek se ukázaly být zaměstnání ve zdravotnických a pečovatelských profesích. V rámci evropského programu Leonardo da Vinci začal Maiz spolupracovat na společně dohodnutém konceptu s partnerskými organizacemi z Bulharska, Německa, Řecka, Itálie a ŠpanělskaPodklady pro curriculum programu byly proto rozpracovány na společných workshopech, kde byl vytvořen model, posléze zkušebně provedený během pilotních kurzů. Posléze byl zhodnocen a publikován jako výstup v Příručce a vzdělávacím průvodci. Do celého procesu byli přizváni experti z příslušných oborů, jako například z lidé z výcvikových organizací, pečovatelských zařízení, představitelé dělníků, migrantky, již zaměstnané ve zdravotnictví a sociálních službách včetně těch, které se o tato zaměstnání zajímají, pedagogové z oboru vzdělávání dospělých a další experti. I přes velkou rozdílnost situací, představ, kvalifikovanosti a původu migrantů v jednotlivých zemích se podařilo dohodnout se na společném curriculu. Stanovení modelového curricula představuje osnovu, odpovídající obsahu i metodě - na jedné straně adaptovatelnou na národní a regionální podmínky a požadavky pracovního trhu a na druhé straně přizpůsobené potřebám migrantek - a jako takové bylo úspěšně uskutečněno v sedmi evropských zemích . Tento přístup se ukázal být udržitelný už i proto, že ve zvoleném sektoru stále roste poptávka po službách a následně nabídka pracovních míst. Tyto obory práce též vyžadují vysokou míru a spektrum parametrů sociální a emoční vybavenosti jakožto komplexních valstností, potřebných pro vztah pečujícího a opečovávaného. Maiz sám o sobě byl schopen uskutečnit v Rakousku již čtyři běhy PreQual Steps kurzu a další plánuje.
V rámci programu Leonardo da Vinci mohl být koncept projektu PreQual Steps posunut směrem do roviny mezinárodní praxe a významně přispěl k instrumentům, které podporují cestu migrantek k legálním výdělečným příležitostem v rámci zemí Evropské unie. Maiz se posléze stal rádcem a průvodcem nových účastníků projektu v jejich vlastní cestě za naplněním konceptu PreQual steps (v terotii, praxi, pedagogické metodě, evaluaci) a během samotného průběhu kurzu konzultoval s účastníky jejich národně specifické požadavky prostřednictvím společných mezinárodních setkání s workshopy, výcviky a diskusemi. Partnerské organizace přinesly do společné práce rozsáhlou škálu odborných zkušeností a to jak z oboru pomáhajících profesí, tak z oborů vzdělání dospělých, antirasistických postupů. migrace apod. Samy organizace disponují vlastní rozsáhlou sítí kontaktů na experty,kteří často významně přispěli k tomu, aby se program uskutečnil.
Díky intenzivní a seriozní týmové práci byli také všichni partneři tvořivě uchopit koncept kurzu, adaptovat ho na vlastní kontext,a to tak, aby se na něm dalo v budoucnu nadále pracovat. Tak se dosáhlo toho, že se kurz nejen podařilo projekt uskuečnit, ale během průběhu vyšly najevo zcela nové poznatky na pozadí témat jako jsou migrace a její historie, pracovní trh, systém zdravotnictví, místní zákonodárství apod. I když v každé zemi volil tým vlastní operační strategii při uskutečnění projektu, základní principy pedagogiky a autonomní inovativní přístupy byly v oblasti vzdělávání dospělých a problematice migrace společným východiskem - to vše pak na základě osvobozující pedagogiky Paula Freire.
Jako cenný produkt výše zmiňovaných rozdílností v národních kontextech se ukázala být diverzita nadnárodních zkušeností. Ta mohla být dále poskytnuta formou brožury všem, kdo se zajímají o celoevropský kotext této specifické práce s ženami -migrantkami a vzděláním jim šitým na míru - jako stimulace a inspirace pro další jejich práci v daném oboru.
Titul "PreQual steps" je zamýšlen jako komplementární publikace k brožurce "PreQual basics" . Je v nich obsažena celá podstatná báze didaktického a pedagogického základu konceptu PreQual v tištěné podobě.

PřílohaVelikost
booklet steps cz_layout_word_final.doc727.5 KB