Práce v sektoru zdravotnických a pečovatelských služeb[Working within health and care]Sektory zdravotnických a pečovatelských

Sektory zdravotnických a pečovatelských služeb, podpory a prevence zažívají neustálý růst, co se týká požadavků a pracovních příležitostí, které nejlépe uspokojí rozličné inspekce a popisy všech zúčastněných osob.
Na tomto místě můžeme tento předmět pokrýt pouze částečně - kromě toho se charakteristiky partnerských zemí projektu velmi liší. Pro nás je obzvlášť zajímavá skutečnost, že mezi partnery projektu patří „nové" členské státy EU. V západních zemích často dochází k následující situaci: kvalifikovaný personál migruje do (sousedních) zemí s vyší platovou hladinou. Dá se to však říci i jinými slovy: zásobovací systém západních zemí primárně benefituje z kvalifikovaného personálu, který přichází a je najímán ze (sousedních) zemí s nižší platovou hladinou. Zdravotnický sektor je vystavený intenzivnímu procesu změny a lidé pracující v tomto sektoru zároveň čelí velmi specifickým požadavkům. Prodlužující se délka života a měnící se sociální struktury napomáhají vzrůstu počtu kvalifikovaného personálu, ošetřujícího, podporujícího a dohlížejícího na seniory, velmi nemocné osoby a/nebo osoby s postižením. Zároveň s tím se mění požadavky popisu práce: pro kvalifikovanější personál sektoru zdravotnických a pečovatelských služeb se klíčové aspekty činnosti mnohem více zaměří na propagaci zdraví, prevenci, vzdělávání, konzultace, ...., a management případů a péče.
Obecně se tedy dá říci, že zdravotnický sektor, prevence, péče, podpora, docházka, ..., jsou na vzestupu v celé Evropě (co se týká požadavků i technické kvality nabízených služeb).
Popisy práce a odborný výcvik v tomto sektoru jsou bohužel stále daleko od jednotně platných evropských standardů. K tomu se přidává trend rozšířeného vnímání lidského těla, zdraví, onemocnění a rozličné metody prevence, který má v mnoha zemích vliv na vytváření a růst „nových" služeb v tomto sektoru. Díky tomu se tento sektor, tradičně zaměřený na péči o nemocné, postižené a staré osoby, rozšiřuje o další profese v sektoru služeb, které nejsou omezené jen na rekonvalescenci a ošetřování.


Zatímco se diskuze uvnitř evropského společenství v posledních letech zabývala nejen demografickými otázkami, ale také jednotnými standardy pro odbornou přípravu s cílem dosáhnout mezinárodní mobility profesionálů v tomto sektoru, přivedly nedostatky v péči a podpoře politiky i veřejnost některých západních zemí (zvláště Rakouska) do přímé a horké debaty. Zatím se však nedospělo k žádným řešením. Veřejnost si opět uvědomila, jak mnoho investují ženské členky domácností do podpory a jak velký dopad by mělo její přerušení nebo opomenutí na systém ošetřovatelské péče. V rámci této debaty se probíraly zaměstnanecké podmínky ošetřujícího personálu a požadavek na závazné předpisy na ochranu zaměstnanců. Díky tomu vyšlo najevo, jak konfliktní je stávající situace a zacházení se zaměstnanci v této profesi. Nehledě na skutečnost, která je vnímána jako nepřijatelná a nemorální, kdy ošetřující personál pracuje ve čtrnáctidenních směnách (to znamená, že jsou permanentně přítomní na pracovišti a po ruce pacientům, potřebujícím jejich péči), je veškeré rozhodování převáženě založené na finančním hledisku - méně nákladné řešení zvítězí navzdory ostatním kritériím. Zájem zaměstnavatelů je postaven na první místo a rozprava o ochraně a bezpečnosti - situace druhé strany tohoto pracovního vztahu (který je čím dál více zaplňován migrantkami), málokdy přitáhne nějaký zájem a pokud k tomu dojde, je to pouze okrajově. Většina společností usiluje naplnit výzvy spojené s poskytováním péče potřebným lidem prostřednictvím moderní medicíny a nejnovějších teorií a současně respektuje ekonomické faktory v kombinaci se snahou o co nejvyšší standard kvality systému ošetřovatelské péče. Tímto způsobem jsou lidé v pečovatelských službách nuceni prožívat nekonečnou nerovnost a různé formy zneužívání. Proto je pro prevenci, podporu a péči o děti, nemocné, postižené a staré osoby typické:

  • časová náročnost, včetně časté nutnosti zajistit nepřetržité služby
  • velmi vysoká fyzická a psychická zátěž
  • velká flexibilita
  • neustálé vzdělávání - v souladu s vývojem v sektoru stejně tak jako v souladu s vývojem standardů (dostupnost zdrojů pro další výcvik)
  • velmi nízká společenská prestiž těchto profesí
  • tato práce je stále doménou žen
  • a uvnitř této skupiny žen je práce zastávána čím dál více migrantkami

Takto se výměna služeb, které je exkluzivně orientované na mikro- a makro ekonomické výhody jednotlivců a jednotlivých společností znovu opakuje a odehrává se v šedé zóně/ekonomice Rakouska, bez ohledu na interní vývoj rudimentálních politických řešení.

„..., současně podmínky, které - s poukazem na význam emoční složky ošetřovatelské profese - byly charakterizovány jako „emoční imperialismus" (řekl sociolog Arlie Russeli Hochschild), který je tiše živen: podobně jako v minulosti se z kolonií těžily suroviny, dnešní personál v ošetřovatelském sektoru bohatých zemí pochází ze zemí chudých. „Nedostatky v péči" - rostoucí potřeba ošetřovatelského personálu v cílových zemích - chudoba v zemích původu způsobují celosvětovou migraci ošetřovatelského personálu do bohatých zemí.
Díky nelegalizaci jsou tito lidé držení v pozici poslušnosti a levné pracovní síly. Tyto pracovní podmínky se málokdy dostanou na přetřes: Jejich vlastní příbuzní potřebující péči ji od nich nemohou dostat, nedostatek právní ochrany, vysoká závislost na zaměstnavateli, nízké platy, vysoké pracovní zatížení, bezvýznamné společenské postavení, neexistující sociální zabezpečení a možnosti profesionálního růstu. (cp. Hausarbeits-Schwerpunkt in MALMOE 20)". http://www.malmoe.org/artikel/verdienen/1260
Rakouská pracovní komora (Arbeiterkammer) předpovídá následující tendence týkající se zaměstnanosti v tomto sektoru:
„Ve srovnání s ostatními profesemi ve zdravotnickém sektoru a na sociálním a charitativním poli se dá očekávat pouze mírný růst zaměstnanosti ošetřovatelského personálu. Zatímco vzrůst zaměstnanosti žen bude výrazných +700, počet mužských zaměstnanců bude klesat. Tím dojde k nárůstu podílu žen v tomto sektoru na více než 90%. http://www.fwd.at/berufskompass/prognose.php?noteid=35